Styremøte i Tromsø Klatreklubb, 22. september 2008

Møtereferat 220908

1. Kompensasjon, betalte oppgaver i klubben
Tkk fastsetter en lønn på 140,- kr timen for alle faste aktiviteter som er berettiget som betalt instruktør jobb

Berettiget instruktør jobb som lønnes:

Aktiviteter med ekstern finansiering eller aktiviteter hvor deltagerne betaler i tillegg for instruktør som vil bli kompensert med lønn.

Når det gjelder tkk sine faste aktiviteter gjelder dette:

Tirsdagsklatring med utekontakten, 1 instruktør.

Torsdagsklatringen med klatregruppa rettopp, 2 instruktører.

Torsdagsgruppa: Rekrutterings gruppa og konkurransegruppa, 2 instruktører.

Andre aktiviteter som kompenseres med times betaling er tkk sitt standard klatrekurs på 4 timer over 2 dager.

I tillegg vil instruktør jobber på dagtid for skoler, andre grupper bli kompensert med time betaling ut fra instruksjonstid.

De nye reglene gjelder fra 22. september.

Dette meddeles de som er aktuelle for å få lønn fra klubben.

2. Andre instruktør jobber
-Mandagsklatringen

-Foreldrebarn klatring, onsdag og lørdag

Slik det er i dag har det vært vanskelig å tilfredsstille behovet for instruktører på våre aktiviteter.

Det jobbes med frivillighet til å stille og for de som stiller på et fast basis vil dette bli tilgodesett med brattkort.

Tkk styret ønsker å prioritere foreldre barn klatringen.

Det kan være vanskelig å kombinere veileder rollen for foreldre barn og i tillegg være tilgjengelig for brattkort veiledning.

Det er derfor ønskelig å jobbe for å forsøke lage en løsning med instruktører som er tilstede på mandagene for å kunne instruere kunder/medlemmer i brattkort.

Kjell Roger jobber med vaktordninger for foreldre barn klatringen.

I tillegg forsøkes det finne instruktører som er tilstede på mandagene. Arild deltar i koordinering av arbeidet.

Arbeidsoppgaver:

Birgit lager en stor plakat som henges på vår del av tavla ved resepsjon.

Oppdatering på hjemmesidene, ansvarlig arild.

3. klatring på dagtid
Når det gjelder klatring på dag tid ønsker tkk å ha et tilbud til skoler og andre grupper som ønsker et kurs, en prøve på klatring eller faste aktiviteter.

Det utarbeides et dokument med informasjon om kostnader og vårt tilbud som legges på våre hjemmesider, med kontakt person.

Det utarbeides en liste med instruktører som kan ta denne type jobber.

TKK har ikke muligheter til å ta eksterne aktiviteter på kveldstid. På grunn av kapasitet må hallen settes av for våre faste aktiviteter og til klatring for våre medlemmer fra kl 16 og utover.

Tkk skall ikke ta på seg event arrangement på kveldstid.

Kostnader

Instruktør: 750,- for 2 timer

Hallleie:

Utstyrsleie:

4. Støtte til konkurranser: Hvor mye skal vi støtte med i år.
Tkk ønsker å oppfordre til deltagelse på konkurranser.

Reise til konkurranser støttes med 50 % inntil 750,- kroner.

Deltager avgift dekkes av klubben.

Det er mulighet til å søke om støtte for grupper eller enkelt personer for konkurranse aktiviteter eller andre aktiviteter, kompetansegivende aktiviteter som TKK kan ha glede av.

5. Jubileumsnummeret Stein og stegjern
Det skal i løpet av høsten gjøres en innsats for å minimalisere vårt økonomiske tap knyttet til Jubileums nummeret av Stein og Stegjern.

Foreløpig ansvarlig: Ole Morten setter ned et notat med ideer og muligheter på hva vi kan/bør gjøre for å få solgt jubileums nummeret vårt.

Marianne lager en økonomisk oversikt over utgifter og foreløpige inntekter knyttet til magasinet.

6. Hyttefelt reguleringsplaner i småbakkan
Styre ønsker å gi en tilbakemelding i saken.

Notat, etter styremøte:

Trond Sagerup, buldrer og tkk medlem har tatt tak i saken og skrevet et notat som han sender inn til kommunen. Han sender en kopi til oss, til info.

7. Opparbeidelse av felt for funksjonshemmede
Sjur Nesheim har gjort befaring og det er nå kartlagt et felt som er aktuelt for å benytte til klatring for funksjonshemmede samt som klatrefelt for foreldre barn klatring.

Sjur lager et notat som sendes til oss med bilder og beskrivelse hvilke type aktiviteter TKK ønsker i det aktuelle området. TKK styret tar videre tak i saken for å snakke med grunneiere og kommunen.

Klubben støtter prosjektet med bolter, topp anker og dugnads arbeid. Planlagt oppstart, våren 2009.

8. Bolting Kvaløya
Bolting Lillebaugen:

Styret noterer at det er gjennomført bolting på lillebaugen et tidligere etablert felt for kileklatring.

Styret bemerker at det er viktig fremover å holde oversikt overaktiviteten som skjer angående bolting. Det er en høy prioritet for klubben å bevare de etablerte kile klatrefeltene, men samtidig støtte opp om nytutviklingen.

Bolting Ersfjorden:

TKK setter stor pris på ny aktivitet og engasjement for å lage nye ruter. Og spesielt er det veldig bra med nye ruter på 5 tallet i ersfjorden, utvidere mulighetene for mange som ønsker å besøke dette fantastiske klatrefeltet.

9. Søknad til Barentssekretariatet - info
Til informasjon stiller TKK som med søker i et en søknad om klatrekompetanse utveksling, folke til folk kontakt mellom Murmansk klatremiljøet og Tromsø miljøet.

10. Klatregruppa, rett opp.
Klatregruppa rett opp ønsker i forbindelse med en økt satsning på inkludering å invitere styremedlemmer og interesserte til å være med en dag å prøve hvordan det er å være svak synt eller blind.

For styret

Arild Øvrum

28. september

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer